هروقت گم‌شدم اینجا پیدایم‌کنید

اینجا متولد میشوم دوباره

ده سال است اینجا زندگی را از سرمیگیرم....

#آزاده_نامداری.

پ.ن.برای دوستانم هرکسی دنبالم گشت