یک سال پیش، میخواستم برای عده ای از آدما بمیرم یک سال بعد، نصفِ اون آدما برای من مرده به حساب میومدن.... اگر دوستم داری تمام و کمال دوست بدار

نه زیر خطی از سایه ی روشن

اگر دوستم داری سیاه و سفیدم را دوست بدار

و خاکستری و سبز و طلاییو درهم

روز دوستم بدار

شب دوستم بدار

و در بامداد با پنجره‌ ای باز!

اگر دوستم داری مرا تکه ‌تکه نکن

تمام و کمال دوستم بدار

یا اصلا دوستم ندار ...