آدمها پیچیده ترین و نا ارامترین و غیر قابل پیش بینی ترین مخلوقات خدا هستند...... هیچ جنبنده ای در مقابل محبت بی محبتی نمی کند جز آدمها.........باید انتظار هر واکنشی از انها داشت ، سر آخر هم حق به جانب و ناراضی اند......خوش به حال حضرت نوح که با این مخلوقات زیبا سفر رفت ......خوش به حال حضرت سلیمان که زبان آنان را می فهمید.....خوش به حال گیاهان که عاشق نورند.....حتی گیاهان نیز عاشقند! .... اما ادمها اسیر خودخواهی و لجبازی و کشمکش قدرت اند....خوش به حال گیاهان که عاشق نورند..... و دست منبسط نور روی شانه ی آنهاست... نه...وصل ممکن نیست...همیشه فاصله ای هست... اگرچه منحنی آب بالش خوبی است برای خواب دل آویز و ترد نیلوفر همیشه فاصله ای هست... دچار باید بود و گرنه زمزمه ی حیرت میان دو حرف حرام خواهد شد...و عشق صدای فاصله هاست...صدای فاصله هایی که غرق ابهامند...#شهره-لرستانی#ودودلرستانی#حیوانات #گربه ها#محبت خالص#انسان لجباز# عشق# بیا می خوامت