شدیم اندازه ٥ تا استادیوم ١٠٠ هزار نفری ... واقعی ، بدون کلَک و خرید فالووِر...  ممنون از حضور همه شما عزیزان دوستون دارم .