شادى و شیرین عزیزم چه خوبِ که دوستاى حرفه اى و خوش سلیقه اى مثل شما دارم