روز وصل دوستداران یاد باد

یاد باد آن روزگاران یاد باد.چقدر دلتنگ آن روزهای پر از هیجان و نشاطم