عکس مربوط به دو سال قَبله..این روزا باز با شبنم کنار هم هستیم برای کار جدید..خوشحالم

#شبنم_قلیخانی #شیوا #شیواابراهیمی #شیوا_ابراهیمی #سریال #بیگانه_ای_با_من_است #احمدامینی #این_روزا #زندگی #عشق #بازیگری #شکر #شکرگزاری #روز #شب