گر طبیبانه بیایی به سر بالینم به دو عالم ندهم لذت بیماری را.