یک عکس قدیمی که تازه بدسم رسید.

انگار واسه خودمون جوجه لاتی بودیم یقه رو نیگاه.