دعای امشب:

ای کاش لحظاتمان پر از صلح و آرامش باشد.

ای کاش به خدا آنچنان باور داشته باشیم که چرایی برای آنچه هستیم به میان نیاوریم.

ای کاش پیامدهای بیکرانی را که زاییدهَ دعا کردن است را از خاطر نبریم.

ای کاش از نعماتی که دریافت می کنیم استفاده کنیم، و عشقی که نصیبمان می شود را به دیگران منتقل کنیم.

ای کاش گنجایش دانستن این مطلب که خدا از رگ گردن به ما نزدیکتر است را داشته باشیم.

بگذاریم این حضور در مغز استخوانمان جاری شود، به روحمان اجازه دهیم آواز بخواند، پایکوبی کند ستایش کند و عشق بورزد.