خوشبینی

آهنربای خوشبختی است؛

اگرمثبت باشید و مثبت بمانید

انسان ها و اتفاقات مثبت به سوی

شما جذب خواهند شد

#خوشبختی #الهام_حمیدی #انرژی_مثبت