کاش همه چیز یک خواب بیشتر نبود  خواب گندمزار طلایی