پرده‌هارا کنار برن  چشم‌ها را بشکن ومتن را ، از نقطه‌ای که در آن اسیر شده آزاد کن.

#گروس_عبدالملکیان