پ ن: احترام به عقایدِ آدما از احترام به خودِ آدما مهمتره...