آدم هایی هستند که وقتی خوشحالی،

کنارت نیستند، چون حسودند...

وقتی غمگینی در آغوشت نمیگیرند،

چون خوشحالند...

وقتی مشکل داری به ظاهر همدردند،

اما در واقع بی خیال تو هستند...

اما وقتی مشکل دارند، با تو خیلی مهربانند...

این ها بدبخت ترین انسان های روی زمین هستند،

که آرامش ندارند... #پائلو_کوئیلو