خوشبختی و آرامش یعنی:

توانایی سپاسگزاری

و لذت بردن از آنچه که هستید

و آنچه که دارید…

عکس از مراسم رونمایى از فیلم کوتاه "پاندول"