با مصالح خراب نمیشه خونه ساخت با آدم خراب هم زندگی! خراباى زندگیتون رو بریزید دور ... #خراب