هیچی عوض نشده فقط دو متر و ده سانت ما رو کشیدن قدمون بلند شده ولی ترکیب دست نخورده بابای عزیز و عموی نازنین ...بابا رو خدا بیامرزه عمو رو هم خدا نگه داره ...شهاب و وهاب ایراندوست و من هم که وسط .