اگر می خواهید زندگی شادی داشته باشید آن را به یک هدف گره بزنید نه افراد یا چیزها