توضیحا تاریخ صحیح،جلسه ى دوم دادگاه رسیدگى به فاجعه اتوبوس علوم تحقیقات،سه شنبه هشتم مرداد،ساعت ده صبح در  مجتمع قضایى ویژه کارکنان دولت (میدان پانزده خرداد، جنب کاخ گلستان ساختمان شماره دو قوه قضاییه)

دادگاه به صورت علنى برگزار میشود