خاطره بازى با دوستان گل محسن خان کیایى و عزیزاى پشت صحنه ى #ماجراى_نیمروز_ردخون

دوستان درجه یک گریم و دستیار برنامه ریز درجه یکمون

ساعت حدود پنج صبح بود قبل از اجراى گریم که تقریبا سه ساعت هم طول می کشید هر روز ...

ولى هیچکدوممون ذره ایى احساس خستگى نمى کردیم

روزهاى سخت و جذابى بود

یادش بخیر

اکران فیلم #ماجراى_نیمروز_ردخون از سوم مهر ماه