کم کم به پایانِ پخشِ سالهاى دور از خانه نزدیک میشیم

دلم براى فرنگیس و ماجراهاشون تنگ میشه

خانواده ى خاله خاور به من یاد داد که هر کسى از هر طبقه اجتماعى با هر موقعیتى که داره میتونه گاهى خوشبختى و از تهِ دلش احساس کنه

فقط کافیه خنده و خوشحالى و محبت رو فراموش نکنه ،امیدوار باشه و تحتِ هیچ شرایطى نا امید نشه و هر جایى که هست تنورش روشن و زندگیش ادامه داشته باشه