عجب سیرکی است!

همه مان خواهیم مُرد.

این مسأله به تنهایی

باید کاری کند که یکدیگر را دوست بداریم

ولی نمی کند.

#چارلز_بوکوفسکی

عکس سحاب زریباف

نمایش جنایات و مکافات

تالار وحدت تیرماه ۹۸