عطر برگ های نارنج چون بوی تلخ خوش کندر رو در رو دریا مرا می خواند آسمان روشن و آبی کنون ابر و ملال انگیز سپید پوشیده بودم با موی سیاه اکنون سیاه جامه ام با موی سپید می آیم می روم می اندیشم که شاید خواب بوده ام می اندیشم که شاید خواب دیده ام خواب بوده ام خواب دیده ام. #خوان_رامون_خیمنس #فرهاد #خواب_در_بیدارى