چند شنبه هست؟

چندم کدام ماه از کدوم ساله؟

امروز ما چند ساله ایم؟

چیزی به یاد نمیارم جز اینکه امروز العانه و اینجا زمینه و ما به دنیا آومدیم.