دخترم باران غرورانگیز و با افتخار بمان تو از فصل گرما،از سال بی آبی آمدی که برکت باشی و امید. ببار باران....زمین خشک را تر کن امید زندگی سر کن. هجده سالگیت مبارک... میبوسمت هزارهزار بار