دوری که در آمدن و رفتنِ ماست

او را نه نهایت، نه بدایت پیداست

کس می‌نزند دمی در این معنی راست

کاین آمدن از کجا و رفتن به کجاست!

#خیام