اونایی که فکر میکنن زندگی و آدما، به دودسته خوب و بد تقسیم میشن، دنیا رو سیاه و سفید میبینن دنیا خیلی رنگ بندی داره رفقا!