بزرگ مرد ورزش ایران،بی دلیل نیست که محبوب همه ی دلهایی.