«اگر خدا از من خوشش نمی آید اجازه بدهید خودش به من بگوید نه شما»