«مادرم مدرک پزشکی ندارد.

ولی دستهایش کاری میکنند، که هزاران قرص و دوا نمیکنند........

شماره نظام مهندسی ندارد

ولی از من ویرانه با حرفهایش یک آدم نو میسازد.......

نقاش نیست،

ولی با یک کلام لبخندی بر لبهایم میکشد،که هزاران نقاش از پسش بر نمی آیند.....

ندیدمش در استودیو صدا وقت بگذارد،

ولی آهنگ صدایش از هر موسیقی گوش نواز تر هست.....

مادرم سر آشپز و رستوران دار نیست.....

ولی عطر و طعم غذاهایش هوش از سر میپراند....

بهشت را زیر پایش ندیدم....

ولی شک ندارم بهشت زیر پایش نیست

بهشت نعمت وجودش است... مادر عزیز تر از جانم

تولدت مبارک.......»