آدم های محدودی هستند که می توان حسِ خوبِ دوست داشتن را با آنها تجربه کرد،

حسِ خوبِ دل بستن، آرامش و تعلُق ...

این هنرِ آدم هاست که می توان دوستشان داشت.

می توان به آنها اعتماد کرد.

این هنرِ آدم هاست که می توانند به روحِ دوستانشان رسوخ کنند، در قلبشان جا خوش کنند، در خاطرشان نقطه ی روشن باشند،

این هنرِ آدم هاست که در زندگی ات می آیند،

این هنرِ آدم هاست که در زندگی ات می مانند،

این هنرِ آدم هاست که در‌ زندگی ات حسِ خوبِ سر زندگی اند؛

و در این گیر و دار که دوست داشتنی بودن هنر می خواهد دوست خوبتون رو تگ کنید