مانند دیگران نباش

حتی اگر تو تنها کسی هستی که مانند دیگران نیست.

“داستایوفسکی”