نمایش شبات اجراى ورشوى لهستان سال ١٣٥١ اسماعیل خلج مرتضى اردستانى میترا قمصرى خسرو شایسته رضارویگرى و زنده یاد مهرى ودادیان #نمایش#اجرا#شبات #لهستان #تئاتر #تاتر