لبخند تو، به تو چهره ای مثبت می دهد که باعث می شود مردم در کنارت احساس راحتی کنند.