مایکلِ عزیز روزهاىِ با تو بودن هم به انتها رسید تا از جلد و جسمم به قلب و روحم بنشینى . نه یگانه که مختصِ زمین نیست که کم نظیرترین حادثه بود حضورت تا شاید من شعورم قدرى قد بکشد به صداقتِ خاص و خواستنى ات. ببخش اگر ذره اى حتا کوتاه بود شعورم براىِ سرودنِ شعرِ نابِ حضورت. و سپاس از همه ى عزیزانم که در این سفرِ پر مخاطره ىِ کوتاه اما به غایت زیبا مرا لایقِ هم جوارى دانستند . عکس:ساینا قادرى . #مرد_بالشى