همه ى مردم جهان به یک زبان سکوت میکنند... پرویز شاپور عکس از نازنین بیاتى عزیزم