اینهمه دختر باحال از عوامل سریال مانکن هستن که با جون و دل کار میکنن و بودن در کنارشون خستگى نداره