وقتی که دلم می گیره از تو پنجره نگام کن با نگاهت پشت شیشه از ته دلت دعام کن دستتو بذار رو قلبم بذا قلبم جون بگیره یه نفس بده به ابرا که شاید بارون بگیره... .