ممنوعه سریالی که خیلی با مردم ارتباط برقرار کرد شما بفرمایید دلیل این ارتباط با مردم چه بود؟