به گرمای خرما پزان دست هایت زمین مجال رسیدن نمیدهد