دلم برای شیرین تنگ شد، امیدوارم بتونیم کنسرت نمایش خسرو و شیرین رو دوباره تمدید کنیم.