در دهمین جشنواره فیلم جاگران دهلی...خوشبختانه فیلم با استقبال گرم تماشاچی هاهمراه بود....