قصد انجام‌ هر کاری را داری، شروعش کن!

جرات با خودش نبوغ، قدرت و جادو‌ به همراه می آورد.

#گوته