توئیتی از پژمان راهبر راپست کردم،کسی که دردنیای فوتبال وخبر حرفهای درست ومهمی میزند،باز جایی ازتنم زخمی شده،باز یادم افتاده من اهل تلویزیون بودم،باشه شیش ساله اسمم شده مجری سابق اما من هنوز برای سربلندی اون ساختمون تولید دعامیکنم.چرا دائم همتون همه ی همتون تو دایرکت پیام میدین «دمش گرم»؟چرا؟اینجا مگه سرزمین مانیست؟هممون جمع کنیم بریم؟میدونم بحرانه سختیه گرونیه وهزارمشکل فرهنگی،اما واقعا هرکی بره،شما مردم سرزمینم میگین دمش گرم که رفته؟ پس ازما چی میمونه؟اینجا مال ماست سرزمین ماست،چقدر متأسفم.کی؟چه زمانی باعث شد شما به این نقطه برسید که به رفتن وپشت پا زدن بگید دمش گرم؟

پ.ن.برای آقای میرزایی آرزوی سلامتی میکنم ایشون حق دارن برای زندگیشون هرتصمیمی بگیرن به کسی هم مربوط نیست.

حرف من اینه ما کی این همه عوض شدیم؟

2