در پی پست قبلیم که در حمایت از حیوانات و عدم خشونت علیه انها بود فکر کردم گذاشتن این پست که همین امروز اتفاق افتاد خالی از لطف نباشه خداروشکر که به نسبت گذشته خیلی دیدگاه مردم عزیزمون نسبت به طبیعت و حیوانات تعققیر کرده ولی هنوز راه طولانی در پیشه ولی ما میتونیم چقدر احساس قدر دانی در نگاه این ماده گربه زیبا بود و چشماش با من حرف میزدعجیبه از جلو چشمام تکون نمیخوره خداروشکر امروز یه ستاره از خدا ی بزرگ گرفتم تا این دفتر مشقم پر بشه از ستارها و به قولیی نمره بیستم و از خود ش بگیرم خیلی مونده خیلی ولی مت قول دادم شاگرد ممتاز باشم راستی شما چه جور شاگردی نزد خدا هستید؟اخجالت نکشید به من بگید بین خودمون میمونه