الان جدیه یا داره شوخى میکنه؟؟!!!!!!! صبح تان بخیر مردم اینا همش تاثیرات نظام آموزشى زیباى ماست. پ ن: عاشق نگاه آقاى راننده ام.