پسرانِ طهماسب!  به قول دیبى چقدر دلم براى شما دوتا عاقل گشاد شده بود! (این تیشرتو یه دوست نازنین هنرمند به من هدیه داد و ما سه تا رو به هیجان آورد...بَرَه! اینجوریاس!)