چقدر خوبه با شما همکار بودن خانم تیموریان نازنین و مهربان .بعد از بیست سال دوباره افتخار کنار شما بودن نصیبم شد، افتخاریست عکسها از سالومه میرسعید عزیز و مرتضی شکری.