از آشِ روزگار چنان دهانم سوخت کِ از ترس آبِ یخ را هم فوت میکنم... #حسین_پناهى #سحرقریشى